Ochrona Danych Osobowych w Akademii Sportu Prime Lubań:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO) AS Prime Lubań informuje, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Tomasz Podbucki reprezentujący Akademię Sportu Prime

2.     Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących Państwa danych osobowych mogą się państwo kontaktować z Administratorem Danych poprzez e-mail: primeluban@gmail.com

3.     Pani/Pana bądź dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celach wypełnienia statutowych obowiązków w szczególności:

a.      realizacji celów statutowych zawartych w statucie AS Prime Lubań,

b.     realizacji zajęć rekreacyjno – ruchowych

c.      organizacji wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych ćwiczących w ramach zajęć AS Prime Lubań

d.     organizacji zawodów, seminariów, rajdów i obozów w ramach działalności AS Prime Lubań

e.      rekrutacyjnych nowych członków klubu

f.      wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa

g.     realizacji umów zawartych z partnerami klubu

h.     promocyjnych i informacyjnych

i.       kontaktowych

4.     Pani/Pana bądź dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Ponadto Państwa dane osobowe podlegać będą przeglądom co 5 lat

5.     Pani/Pana bądź dziecka dane osobowe mogą być udostępniane:

a.      organizacjom sportowym, w tym klubom, związkom okręgowym i krajowym, organizatorom zawodów sportowych

b.     podmiotowi świadczącemu usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii

c.      firmom współpracującym przy organizacji wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych (wycieczki, obozy sportowe itp.)

d.     organom administracji państwowej i samorządowej

e.      podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa

f.      firmom (biurowi rachunkowemu) zajmującym się prowadzeniem rachunkowości i księgowości

g.     Innym podmiotom przewidzianym przez przepisy prawa

6.     Podstawą przetwarzania Pani/Pana bądź dziecka danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

7.     Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wymienionych w pkt. 3. W przypadku niepodania Pani/Pana bądź dziecka danych osobowych niemożliwa jest realizacja ww. celów

8.     Kategorie danych osobowych jakie będą przetwarzane

a.      Dane zwykłe: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania/zameldowania, PESEL, numer telefonu, adres e-mail, numer konta, adres IP

b.     Dane szczególnej kategorii: dane dot. Zdrowia

9.     Posiada Pani/Pan bądź dziecko prawo do (art.16-21 RODO):

a.      dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach przez prawo przewidzianych

b.     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

c.      przenoszenia danych osobowych

d.     wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

e.      cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadkach przez prawo przewidzianych

10.  Pani/Pana bądź dziecka dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu)

11.  Administrator Danych zgodnie z art. 25 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania. Obowiązek ten odnosi się do ilości zbieranych danych osobowych, zakresu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz ich dostępności. W szczególności środki te zapewniają, by domyślne dane osobowe nie były udostępniane bez interwencji danej osoby nieokreślonej liczbie osób fizycznych

Administratorem strony jest Tomasz Podbucki, prezes AS Prime Lubań, NIP: 6131591513

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres primeluban@gmail.com

Polityka prywatności:

Administratorem strony jest Tomasz Podbucki, prezes AS Prime Lubań, NIP: 6131591513

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności

·       Kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody

·       Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie

·       Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach ustawień plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z Google AdWords, czy nie

·       Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube

·       Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN

·       Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej opisane zostały szczegółowe informacje dot. celów przetwarzania, kontaktu e-mailowego oraz telefonicznego, plików cookies i innych technologii śledzących, logów serwera a także bezpieczeństwa i udostępniania danych z serwisu

Cele przetwarzania

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są w klauzuli informacyjnej AS Prime Lubań

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień wymienionych w pkt. 9 klauzuli informacyjnej zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów związanych z ochroną danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Kontakt e-mailowy, whatsapp oraz telefoniczny

Za pomocą niniejszej strony internetowej umożliwiony jest szybki kontakt e-mailowy, telefoniczny, whatsapp. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości oraz w niektórych przypadkach numer telefonu. Administrator strony pragnie zaznaczyć, że w treści maili mogą zostać zawarte inne dane uznane za osobowe

Korespondencja może zostać zarchiwizowana. Ponadto przysługuje Ci prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (w przypadku gdy została ona zarchiwizowana), jak również domagać się jej usunięcia, za wyjątkiem sytuacji, w której treść korespondencji może być materiałem dowodowym w przypadku obrony przed Twoimi roszczeniami prawnymi przed sądem

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej

Cookies są to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny

Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Usuwanie plików „cookies”. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej.

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach ustawień plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Marketing. Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach ustawień plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z Google AdWords, czy nie.

Narzędzia społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Bezpieczeństwo oraz udostępnianie danych

AS Prime Lubań wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania. Ponadto gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Administrator strony może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez stronę internetową (serwis) upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

Należy pamiętać, że powyższa Polityka Prywatności nie dotyczy innych serwisów i firm, których dane kontaktowe (odsyłacze) widnieją na stronie internetowej AS Prime Lubań. Administrator strony podkreśla, że na stronach tych serwisów oraz firm może obowiązywać inna polityka prywatności, której postanowienia różnią się od niniejszej Polityki Prywatności w związku z tym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli innych serwisów oraz stron internatowych.